نامه کاظم نصیری کدخدای روستای بکرآباد قراجه داغ به رئیس مجلس شورای ملی در شکایت از اشرار مسلح ایل قره خانلو که ضمن غارت اموال مردم به خانه اللهویردی حمله کرده پسرش را بقتل رساندند و علی نام سلمانی بدون دلیل بازداشت شده است ، درخواست رسیدگی دارد و نامه رئیس مجلس به وزارت کشور ... ...


بکرآباد