تگرک  روستای بکراباد و روستا های اطراف . ورزقان

تصاویر از کانال تلگرام بکراباد

عضویت در کانال بکراباد