بکرآبادین رسمی کانالی:
🍂بکرآباد و بکرآبادا تابع اولان کندلر،منطقه ارسباران و تبریزینF-HDعکسلری
🍂بیلملیلر-شعر-بایاتی-عمومی اطلاعات
🍂اعضانین عکس و یازی گوندردیخلاری
🌾  @CaNaLbEkOoV