بئکوو bekrabad

روستای بکراباد

ورزقانا تابع اولان کد درین بیری بئکوو کندی دی کی . بو کت مین نفره یوخون نوفوسو و ایکی یوزه یاخین دا خانواری وار
بئکوو کندی  گونی طرفیننن دوری ،کروی وامیر اباد کندینه
گوزئی طرفیننن کیغال و قیه قشلاخ کندینه
گون چیخاننان تزه کت و توخومدیل کندینه
و گون باتانناندا لیلی خانا و یاشیل کندینن همسایادی

ترجمه

این روستا در فاصله 10 کیلومتری شمال ورزقان با جمعیتی نزدیک 1000 نفر و حدود 200 خانوار می باشد
روستا های هم جوار این روستا تازه کند بکراباد - کیقال - قیه قشلاق -لیلی خانه - یاشیل - درویق - کرویق - امیر آباد و تخدل می باشند