جمع آرای انتخابات شهرستان ورزقان و خارونا 1394

 رضا علیزاده: 15762
 الهوردی دهقانی: 12901
 محمد الیاسی: 7721
 زینت عظیمی: 2685
 سعید علیزاده: 5571
 ذاکر حیدری: 2649
 پورشریف: 856
 ابوالفظل امانی: 790

لازم به ذکر است آرای ارائه شده هنوز رسماً از سوی فرمانداری ورزقان اعلام نشده است.